Dla Uczelni

Krajowa Komisja Akredytacyjna stara się obecnie o włączenie uczelni do  procedury uzyskiwania EuroPsy. W Polsce jest kilkadziesiąt uczelni, które kształcą psychologów według różnych trybów: jednolite studia magisterskie 5-letnie, dwustopniowe: licencjat 3 lata + 2 lata studia magisterskie, oraz jedynie studia licencjackie.  Uczelnie prowadzące tylko studia na poziomie licencjackim nie mogą przystąpić do procedury EuroPsy.

Uczelnia, która przystąpi do procedury EuroPsy może uzyskać opinię o:

  1. Pełnej zgodności programu studiów z kryteriami kształcenia psychologicznego EuroPsy
  2. Częściowej zgodności (realizacji kryteriów w dużym stopniu)
  3. Niezgodności – czyli nie realizującą programu zgodnego z EuroPsy

Absolwenci uczelni A będą mieć najprostszą drogę do certyfikatu. Sam dyplom będzie stanowił świadectwo należytego wykształcenia.

Absolwenci uczelni B, będą proszeni o uzupełnienie wykształcenia w tych punktach, w których Uczelnia nie uzyskała zgodności z opisanymi standardami.

Absolwenci uczelni C (oraz Uczelni nie starających się o ocenę zgodności) będą musieli przedstawić szczegółowy przebieg edukacji a całość ich wykształcenia podlegać będzie weryfikacji, co podniesie koszt ich aplikacji; aby uzyskać certyfikat będą musieli uzupełnić wykształcenie wg wskazówek.

Ankieta zgodności Europsy – Zasady opinii o zgodności programu studiów psychologicznych z wymaganiami certyfikatu EuroPsy