Ścieżka dla doświadczonych praktyków

Procedura dla doświadczonych praktyków zostaje uruchomiona 1 czerwca 2018 roku i będzie realizowana do końca 2020 roku.

W związku z ujednoliceniem od 1 stycznia 2021 roku ścieżek aplikowania o certyfikat EuroPsy w grupach DOŚWIADCZONYCH PRAKTYKÓW i WCHODZĄCYCH W ZAWÓD PSYCHOLOGÓW, Komisja NAC przygotowuje procedury (w tym formularze dokumentów), które umożliwią sprawne aplikowanie przy jednoczesnym spełnianiu warunków jakości przygotowania do zawodu psychologa wg EFPA. Przewidujemy, że dokumenty będą gotowe w marcu 2021 roku i wówczas będzie możliwe składanie wniosków. W indywidualnych przepadkach, prosimy o kontakt z nami pod adresem e-mail: kontakt@europsy.pl

O certyfikat w tej procedurze mogą ubiegać się psycholodzy z wykształceniem wyższym, którzy ukończyli pięcioletnie studia magisterskie, uprawiający zawód od ponad trzech lat i spełniają następujące warunki:

  • Ukończone studia magisterskie do końca 2015 r. i posiadany tytuł magistra psychologii
  • Co najmniej 3 lata udokumentowanej pracy lub niezależnej praktyki w ciągu ostatnich 6 lat jako psycholog praktyk,
  • Pisemne zobowiązanie stosowania zasad etyki zawodowej oraz poddanie się jurysdykcji Sądu Koleżeńskiego PTP.

Przygotowane dla Państwa formularze zostały opracowane na podstawie wytycznych EFPA, dotyczących wymagań niezbędnych dla otrzymania certyfikatu. Staraliśmy się uczynić je jak najprostszymi, choć w wielu przypadkach wymagają podania szczegółowych danych lub uzasadnień. Po wypełnieniu formularzy prosimy przesłać je w formacje pdf wraz ze skanem dyplomu oraz dowodem opłaty drogą elektroniczną na adres: kontakt@europsy.pl.

Prosimy nie wysyłać papierowych wersji dokumentów na adres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

FORMULARZE:
PROCEDURA PRZYZNAWANIA CERTYFIKATU EuroPsy:

Wszystkie wnioski składane są drogą e-mailową. Wnioski złożone na 2 tygodnie przed planowanym posiedzeniem Komisji NAC, będą rozpatrywane na tym posiedzeniu. Komisja może wydać następującą decyzję: (1) Przyznać certyfikat, (2) Odmówić wydania certyfikatu (3) Prosić o uzupełnienie wniosku. Wnioskodawca informowany jest o decyzji Komisji w ciągu tygodnia od odbytego posiedzenia.

Posiedzenie Komisji w 2020 roku: 26 marca 2020; 23 kwietnia 2020; 28 maja 2020; 25 czerwca 2020; 26 sierpnia 2020; 30 września 2020; 28 października 2020; 25 listopada 2020; 16 grudnia 2020

OPŁATA ZA PROCEDURĘ:

Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Zarząd Główny ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
PKO BP SA. I/O Warszawa

23 1020 1013 0000 0602 0380 6635

W tytule przelewu prosimy o podanie następujących informacji: Procedura EuroPsy, imię i nazwisko oraz nazwa miasta, z którego Państwo pochodzą. Szczegółowe informacje na temat wysokości opłaty znajdą Państwo w zakładce Opłaty.

  • Członków Polskiego Towarzystwa Psychologicznego prosimy o dołączanie do przesyłanej dokumentacji zaświadczenia o braku zaległości w opłacanych składkach członkowskich na rzecz PTP. Zaświadczenie takie powinien wystawić macierzysty Oddział Terenowy PTP.
  • Osoby, które nie potwierdzają zatrudnienia w ramach umów o pracę a wykazują aktywność zawodową w ramach własnej działalności gospodarczej proszone są o przesłanie aktualnej kopii wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
  • W sytuacji gdy dyplom psychologa wystawiony jest na inne nazwisko,  prosimy o przesłanie aktu małżeństwa lub innych dokumentów poświadczających zmianę nazwiska.